Договір оферти


ДоговірДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
Про надання послуг
 м. Київ 01 березня 2023
 
Прочитайте уважно текст і у випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.
Пропозиція (публічна оферта)
Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) Товариства з обмеженою відповідальністю «МШСВ», що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 1010351020000001352), ідентифікаційний код юридичної особи 44908838, надалі – ТОВ «МШСВ» або Надавач послуг) суб’єкта підприємницької діяльності надання послуг на визначених Договором умовах, згідно обраному переліку послуг, розміщених на сайті http://karabits.com.ua/
Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).
 Загальні положення
1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.
1.2. Чинна редакція Договору завжди розміщена на інформаційному стенді в холі закладу, а також на веб-сайті http://karabits.com.ua/, і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.
Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення:2.1. Під терміном «Користувач послуг», або «Батьки» розуміється фізична особа, (або декілька фізичних осіб), що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, може бути батьком, матір’ю або законним опікуном (представником) дитини, яка буде отримувати конкретні послуги в ТОВ «МШСВ».
2.2. Надалі по тексту Договору Надавач послуг і Користувач послуг також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».
2.3. Під терміном «Послуги» розуміються послуги, що надаються в процесі здійснення діяльності освіти у сфері культури, а також інших освітніх сферах, результатом яких є досягнення Споживачами певного рівня виховання, здобуття конкретних вмінь, навичок, оволодіння інформацією за обраним напрямком навчання.
Предмет Договору
3.1. Предметом цього Договору є надання ТОВ «МШСВ» послуг Користувачу, згідно обраного переліку послуг розміщеного на сайті http://karabits.com.ua/, на визначених Договором умовах.
Порядок укладення Договору:4.1. Договір укладається між Надавачем послуг і Користувачем послуг у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).
4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і прирівнюється до укладення двостороннього письмового Договору про надання послуг в ТОВ «МШСВ» згідно обраного переліку послуг, розміщених на сайті http://karabits.com.ua/
4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем дій, визначених п. 4.4. Договору.
4.4. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними в загальнодоступному місці Надавача послуг, або на сайті Надавача послуг шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
— заповнення Користувачем послуг спеціалізованої форми Анкети учня (Додаток №1);
— оплата Користувачем, або іншою особою послуг Надавача послуг згідно тарифів, вказаних на інформаційному стенді або на сайті Надавача послуг за адресою http://karabits.com.ua/
4.5. Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана Користувачем, свідчить про те, що Користувач послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.
4.6. Термін акцепту не обмежений.
4.7. Внесення оплати за відповідний курс є підтвердженням заявки на відповідний курс та період занять.
4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою підписання Додатку №1 і діє протягом усього терміну отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.
4.9. Укладання Договору означає, що Користувач послуг:
— у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання послуг;
— визнає безумовну професійну придатність працівників ТОВ «МШСВ», приміщень, і правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;
— приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.
Порядок розрахунків
5.1. Послуги надаються Користувачеві послуг виключно на попередній платній основі шляхом оплати абонементів на відповідну кількість занять відповідно до Тарифів, вказаних на інформаційному стенді або на сайті Надавача послуг за адресою http://karabits.com.ua/
5.2. Умови і порядок перерахунку вартості, умови надання знижок та їх розміри визначаються в Тарифах та Правилах закладу.
5.3. Оплата здійснюється шляхом видачі Користувачеві послуг квитанції та Користувач послуг сплачує дану квитанцію в період з 1 по 5 число поточного місяця.
5.4. При затриманні оплати більше ніж на 5 календарних днів Надавач послуг залишає за собою право відмовити в наданні послуг Користувачу, що не звільняє останнього від виконання своїх фінансових зобов’язань перед ТОВ «МШСВ ім. І. Карабиця»
5.5. Оплата, внесена Користувачем послуг за послуги, у разі одностороннього припинення договору Надавачем послуг у зв’язку з порушеннями умов даного Договору та іншими випадками з боку Користувача — не повертається.
5.6. Оплата послуг ТОВ «МШСВ», а також інших фінансових зобов’язань Користувача перед Надавачем послуг, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Надавача послуг вказаний в квитанції.
 
Права та обов’язки Надавача послуг
6.1. Надавач послуг зобов’язаний:
6.1.1. До початку надання послуг провести з Користувачем послуг ознайомлення з приміщеннями закладу, з вимогами техніки безпеки, а також з умовами і правилами відвідування батьками і дітьми закладу;
6.1.2. Організувати діяльність з навчання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей, змісту освітньої програми;
6.1.3. Розвивати творчі здібності й інтереси дитини;
6.1.4. Здійснювати надання послуг із застосуванням індивідуального підходу до дитини;
6.1.5. Попередити про відміну або перенесення заняття завчасно. ТОВ «МШСВ» не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, якщо Користувачем послуг було надано неактуальні контактні дані.
6.1.6. Надавати консультативну допомогу «Батькам» у вихованні й навчанні дитини;
6.1.7. Навчати дитину із залученням висококваліфікованих педагогічних кадрів.
6.1.8. Використовувати сучасні педагогічні технології;
6.1.9. Виконувати санітарні та пожежні норми для дошкільних та позашкільних установ короткострокового перебування та доглядати за дитиною під час освітньо-виховного процесу.
6.2. Надавач послуг має право:
6.2.1. Комплектувати групи за віковими ознаками дітей
6.2.2. Надавач послуг залишає за собою право здійснювати заміну педагогів та корегувати розклад.
6.2.3. Не допускати до ТОВ «МШСВ» Користувача послуг чи інших осіб у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.
6.2.4. Відрахувати дитину з установи при наявності медичного висновку про стан здоров’я дитини, що перешкоджає її подальшому перебуванню в ТОВ «МШСВ», за заявою батьків або без такої, а також у випадку тривалої відсутності дитини (протягом більше 14 календарних днів) без поважної причини, підтвердженої документально;
6.2.5. Призупинити надання послуг чи відрахувати дитину при несвоєчасному виконанні Користувачем своїх фінансових зобов’язань перед ТОВ «МШСВ»
6.2.6. Надавач послуг залишає за собою право виключити дитину з групи, якщо її поведінка загрожує психічному та (або) фізичному здоров’ю інших дітей у групі. Послуги за цим Договором вважаються наданими в повному об’ємі, оплата за невикористані заняття не повертається.
6.2.7. Відрахувати дитину з установи при невиконанні «Батьками» умов і правил відвідування ТОВ «МШСВ».
6.2.8. Не приймати до відвідування занять хвору дитину;
6.2.9. Проводити відео нагляд у приміщеннях ТОВ «МШСВ»;
6.3. Проводити фото-та відео зйомку у приміщеннях ТОВ «МШСВ», використовувати та розміщувати фото- та відео контент із зображенням відвідувачів закладу на публічних ресурсах в рекламних та інформаційних цілях.
6.3.1. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на послуги, з попередньою їх публікацією на сайті Надавача послуг.
Права та обов’язки Користувача послуг
7.1. Користувач послуг (або його довірена особа) зобов’язаний:
7.1.1. Упродовж усього періоду користування послугами дотримуватися умов цього Договору.
7.1.2. При заповнені Анкети учня (Додаток 1) повідомляти (власноруч вносити) достовірні персональні дані і відомості.
7.1.3. Дотримуватись правил відвідування і вимог даного Договору.
7.1.4. Заздалегідь сповіщати адміністрацію про відсутність дитини на плановому занятті або відпрацюванні заняття.
7.1.5. Передавати дитину до Закладу і забирати її у Викладача особисто;
7.1.6. Повідомляти про хворобу дитини, вчасно документально оформлювати відсутність дитини за станом здоров’я, надавати копію медичної довідки, для зберігання в адміністрації закладу.
7.1.7. Взаємодіяти з ТОВ «МШСВ» в усіх напрямках виховання й навчання дитини.
7.1.8. У ході отримання послуг виконувати законні вимоги персоналу Надавача послуг і умов цього Договору.
7.1.9. Відшкодовувати будь-які збитки (фінансові, моральні) ТОВ «МШСВ», які сталися з вини дитини та/або батьків, їх законних представників (няні, водія тощо).
7.2. Користувач послуг має право:
7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору;
7.2.2. Вимагати від Надавача виконання вимог даного Договору;
7.2.3. Обирати, із запропонованих Надавачем послуг додаткові послуги;
7.2.4. Знайомитися з порядком та умовами здійснення навчально-виховного процесу та наданням послуг;
7.2.5. Вносити пропозиції що до покращення роботи ТОВ «МШСВ»;
7.2.6. Приймати участь у заходах ТОВ «МШСВ».
Відповідальність сторін
8.1. Надавач послуг несе відповідальність перед Користувачем послуг у розмірі сплаченої вартості послуг за наявності документального підтвердження.
8.2. Надавач послуг не несе відповідальності за збитки Користувача послуг, що виникли в результаті: порушення Користувачем послуг встановленого порядку поводження у приміщеннях та на території ТОВ «МШСВ», користування і експлуатації обладнання, а також у випадку відмови в обслуговуванні Користувача послуг у відповідності з вимогами даного Договору;
8.3. Надавач послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та в Законах України, що регулюють господарську діяльність ТОВ «МШСВ»;
8.4. Користувач послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у Анкеті учня (Додаток 1). У випадку якщо Користувач послуг не вказав або невірно вказав персональні дані, Надавач послуг не відповідає за збитки Користувача послуг, понесені в результаті відмови в поверненні передоплати, наданні послуг, організації відпрацювань занять та/або здійснення інших дій внаслідок неможливості правильної ідентифікації Користувача послуг.
8.5. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору.
8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.
8.7. У випадку порушення Користувачем послуг умов цього Договору Надавач послуг не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі .
8.8. За порушення кожного з пунктів дійсних умов цього Договору Надавач послуг залишає за собою право або не допустити дитину Користувача послуг до відвідування занять у ТОВ «МШСВ», або заборонити входити на територію ТОВ «МШСВ» особам, які порушили умови цього Договору. При цьому послуги за цим Договором вважаються наданими в повному обсязі, гроші, сплачені за послуги, такому Користувачу послуг не компенсуються. Рішення про недопущення дитини до занять або заборону входу Користувачу і його довіреним особам приймає Адміністрація Надавача послуг.
Зміна і розірвання Договору
9.1. Надавач послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на сайті Надавача послуг. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.
9.2. При внесенні Надавачем послуг в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Користувачем, Надавач послуг повідомляє про них Користувача, шляхом публікації їх на сайті Надавача послуг не менше ніж за місяць до вступу змін в силу.
9.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках:
9.3.1. При прийняті Користувачем послуг рішення про відмову від отримання послуг Закладу й повідомленні Надавача про це рішення шляхом письмової заяви.
9.3.2. При прийняті Надавачем послуг відповідного рішення на підставі систематичного невиконання «Батьками» своїх зобов’язань, та повідомленням їх про це за п’ять календарних днів.
9.3.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.
Вирішення суперечок
10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї з Сторін до другої.
10.2. Надавач послуг після отримання від Користувача послуг претензії, зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) робочих днів її розглянути та направити Користувачеві послуг мотивовану відповідь.
10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Надавача послуг.
 
Інші положення
11.1. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами діючого законодавства України.
11.3. Надавачем послуг за цим договором є:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МШСВ», що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 1010351020000001352), ідентифікаційний код юридичної особи 44908838.
Адреси підприємницької діяльності: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 30м. Київ, вул. О. Олеся, 4Бм. Київ, вул. Є. Чавдар, 13

Правила Закладу

● Заняття проводяться згідно розкладу.
● Зарахування учня до курсу «Шкільна Програма» проводиться лише Художнім керівником закладу.
● Останнім днем навчання перед літніми канікулами вважається 30 червня. Липень та серпень школа працює за літнім графіком.
● Пріоритетним правом записатися на навчання спершу мають діти, у разі вільних місць – дорослі.
● Діти дошкільного віку допускаються на заняття лише у змінному взутті.
● Приводити дитину на заняття потрібно за 5 хв. до його початку. Приходити за дитиною потрібно за 5 хв. до закінчення заняття. Батьки зобов’язані попередити адміністратора, якщо не зможуть забрати дитину вчасно.
● Учень без оплати до заняття не допускається. Сплачувати за навчання необхідно до 5-го числа кожного місяця. Оплата за навчання є щомісячною, та час відвідування занять закріплюється за кожним учнем індивідуально.
● В ситуації, коли учень не має можливості відвідувати заняття, протягом місяця, оплата має бути проведена до 5-го числа поточного місяця, для бронювання за учнем місця. Оплата перенесеться на фактичний місяць відновлення занять. В іншому випадку Адміністратор, залишає за собою право звільнити віконце для нового учня.
● Заклад працює в період осінніх, зимових та весняних шкільних канікул.
● Заклад не працює в державні святкові дні. Заняття, які припадають в державні святкові дні, не відпрацьовуються.
● Щомісячний абонемент включає в себе 4 або 8 занять із спеціальності. Додаткові заняття в місяць є «Бонусними». Кількість «Бонусних» занять залежить від річного календарю.
● «Бонусні» заняття Адміністрація закладу використовує для погашення перед Користувачем послуг занять, яких в календарному місяці було менше ніж 4 або 8 (згідно системі абонементів).
● Заняття з таких предметів, як «Хор», «Теорія музики», «Загальне фортепіано»,
«Імпровізація та композиція» — є додатковими до спеціальності та безкоштовними. Пропущення таких занять не несе ніякого відшкодування зі сторони Надавача послуг.
● Відпрацювати пропущене заняття можливо лише у разі пред’явлення довідки від лікаря.
● Відпрацювання пропущеного заняття призначає Адміністратор згідно розкладу занять. Оплата за невідпрацьовані заняття не повертається, послуги за цим Договором вважаються наданими в повному об’ємі.
● Адміністрація закладу не зобов’язана і не повинна ініціювати відпрацювання пропущеного оплаченого заняття.
● Для курсу Групи музичного розвитку дітей віком від 3 до 6 років перерахунок коштів та відпрацювання не можливе. Будьте уважні, пропущені заняття – це зона Вашої відповідальності.
● Користувач послуг обов’язково повинен попереджувати про відсутність учня на занятті або відпрацюванні, зателефонувавши або повідомивши про це адміністратора особисто (максимально за 24 години до заняття).
● Відповідальність за життя і здоров’я дитини до і після занять несуть батьки, під час заняття – Викладач.
● Адміністрація не несе відповідальність за збереження забутих, загублених і залишених без нагляду речей.
● При недотриманні правил ТОВ «МШСВ» Адміністрація закладу залишає за собою право на відрахування учня.
● Договір приєднання Додаток 1 до договору Публічної оферти знаходяться у Адміністратора Закладу.